Конкурентоспособност


Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”

Предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки
и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. Средствата по програмата са разпределени в няколко подпрограми.

 

Отделните схеми са насочени към:

  • Подкрепа за стартиращи технологични фирми;

  • Подкрепа за разработка на иновативни продукти в действащи предприятия;

  • Подкрепа за технологична модернизация, развитие и обновление на предприятията;

  • Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници;

  • Подкрепа за бизнес коопериране;

  • Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа;

  • Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на общия европейски пазар

Descargar musica